JOGI NYILATKOZAT

A honlap és alkalmazás tulajdonosa és üzemeltetője a Oxygen Group Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6.)., cégjegyzékszám: Cg.01-09-293521; adószám: 22777643-2-41; a továbbiakban: Oxygen Group .

A honlapon és az alkalmazáson található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával a Oxygen Group  rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz az Oxygen Group  előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap és az alkalmazás bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon és az alkalmazásban található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap és az alkalmazás tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon és az alkalmazásban megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Oxygen Group  nem vállal felelősséget a honlapon és az alkalmazásban megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően Oxygen Group  nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A Radio 1, és a Oxygen Group  által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos Oxygen Group Kft. jogosult.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Oxygen Group Kft (székhely: 027 Budapest, Bem József u. 6. ).  számára kiemelt fontosságú cél a Rádió 1 körzeti médiaszolgáltatás hallgatói és az O2 Tv nézői, valamint a www.o2hir.hu látogatói (továbbiakban: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogainak biztosítása.
A Oxygen Group Kft. elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelel.
A Oxygen Group Kft. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
Felhasználók a www.o2hir.hu honlap böngészésével elfogadhatják, hogy a Oxygen Group  cookie-kat helyezzen el a Felhasználók számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudja a honlap használatát. Amennyiben a Felhasználók nem fogadják el a cookie-k elhelyezését, akkor annak tiltását a saját böngészőjükben tehetik meg. Oxygen Group  a cookie-k által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

 

Jelen szabályzat kialakítása során a Oxygen Group Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• A 2011.évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete;
• Az adatvédelmi biztos ajánlásai.

 1. ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a Oxygen Group Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6.)., cégjegyzékszám: Cg.01-09-293521; adószám: 22777643-2-41

Oxygen Group Kft. által kezelt személyes adatok köre:
• Név
• Születési Név
• Anyja neve
• Állandó lakcím:
• E-mail cím
• Mobil telefonszám
• Adóazonosító jel
• képmás
• IP cím

Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját

 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. ALAPELVEK
  Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat a fentieken túl akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) fenti pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a fenti pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:
• személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet;
• az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie;
• adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas;
• az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet;
• az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt;
• az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni;
• a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
• az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani;
• az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni;
• az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek;
• az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;
• a Felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését;
• a Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja;
• az adatfeldolgozás általában gépi úton történik;
• az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
• az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
• A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenni, és tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

A Oxygen Group Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Jelen szabályzat a Felhasználóknak nem nyilvánosságra szánt, hanem a Oxygen Group Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza a jelen Szabályzatban meghatározott kivétellel. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.

Oxygen Group Kft. jogosult tevékenysége keretei között nyilvános rendezvényeket szervezni (továbbiakban: Rendezvény)

Oxygen Group Kft. a Rendezvényeken jogosult képfelvétel/videofelvétel készítésére. Oxygen Group Kft. jogosult időben, területileg – így különösen plakáton, szóróanyagon, facebook-on, youtube-on, online weboldal bannereken, elektronikus hírlevélben, az esemény galériájában -, felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni. A felhasználás módja kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a képmás átdolgozására, terjesztésére, többszörözésére, nyilvánosság felé történő közvetítésére, adathordozón való rögzítésére és tárolására, továbbá a képmás felhasználásának harmadik személy részére történő átengedésére. A Rendezvényen résztvevő személyek a képmás felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához adott hozzájárulásért díjazásra nem jogosult.

Amennyiben a Oxygen Group Kft. egyes szolgáltatásait és oldalait a vele üzleti kapcsolatban álló cégeken keresztül nyújtja, állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a Oxygen Group Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a Oxygen Group Kft. partnere – a Oxygen Group Kft. nevében és képviseletében eljárva és annak javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is.

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a Felhasználók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást, együttműködést szolgálja. Az adatkezelés célja továbbá tájékoztatás, tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység is. Az adatkezelés célja továbbá a nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

www.o2hir.hu weboldalon keresztül elhelyezett cookie-k alapján az adatkezelés célja a honlap fejlesztése, célzott hirdetések elhelyezése, a felhasználók azonosítása, információ gyűjtése a honlap használati gyakorlattal.
Oxygen Group  az adatokat pénzügyi helyzetének elemzéséhez, illetve a követelés adminisztratív úton történő behajtásához is felhasználhatja, mely alapján Oxygen Group  jogosult lejárt és nem vitatott követeléseinek érvényesítéséhez követelésbehajtással üzletszerűen foglalkozó jogi és nem jogi személyek közreműködését is igénybe venni.

A Oxygen Group Kft saját üzletszerzési céljából kezelheti az 1. pont szerinti adatokat az általa nyújtott, a Felhasználók által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk küldésével az Felhasználók folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából.

 

 

 

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Oxygen Group Kft. az adatokat 6 hónapig kezeli.

A Oxygen Group Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi weboldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben Felhasználók személyes adatokat bocsátanak a Oxygen Group Kft. rendelkezésére, a Oxygen Group Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A Felhasználók által a Oxygen Group Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában a Oxygen Group Kft. semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Oxygen Group Kft. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 1. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Felhasználók kérelmére a Oxygen Group Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Oxygen Group Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A tájékoztatás személyesen, az adatkezelő postai címén (9024 Győr Magyar u 9 .), illetve az info@oxygenmedia.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező Felhasználó részére.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Felhasználók közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosítására a Oxygen Group Kft-ben kijelölt felelős személlyel az alábbi e-mail címen: info@oxygenmedia.hu

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Oxygen Group Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Oxygen Group Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, nyilvántartási száma: 100765/2016

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a RÁDIÓ 1 reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó
Oxygen Group Kft. ügyleteihez
Budapest, 2016. június 1.

TARTALOMJEGYZÉK
I. Értelmező rendelkezések 2
II. Preambulum 3
III. Adásidő biztosítása 4
IV. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4
1. A megrendelés elfogadása, a reklámidő lekötése 4
2. A reklámanyag benyújtása, elkészítése 5
3. A megrendelés visszautasítása 6
4. A megrendelés lemondása 7
V. A szerződés módosítása 9
1. Az ÁSZF módosítása 9
2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása 9
3. Díjmódosítás 9
4. Változás a Megrendelő adataiban 9
5. A megrendelés módosítása 10
VI. Díjak, fizetési 10
1. Díjtáblázat 10
2. Fizetési feltételek 10
3. Késedelem 10
4. Mennyiségi kedvezmény 11
5. Ügynökségi jutalék 11
6. Reklámcsomag kedvezmény 11
7. Eltérő kedvezmények, engedmények 12
8. Kedvezmények igénybevétele 12
9. Reklámanyag elkészítésének költsége több másolat esetén 12
VII. Szavatosság, kártérítési szabályok 12
VIII. Reklamáció 13
IX. Reklámok tartalmáért való felelősség 14
X. A Szerződés megszűnése 15
1. A Szerződés megszűnésének esetei 15
2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről 15
3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről 15
4. A Felek jogai és kötelezettségei a Szerződés megszűnése esetén 16
5. A szerződés lehetetlenülése 16
XI. Titoktartási kötelezettség 16
XII. Vis maior 17
XIII. Egyéb rendelkezések 18

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A RÁDIÓ 1 körzeti rádiós médiaszolgáltatás reklámkereskedelmi tevékenységét kizárólagos joggal ellátó Oxygen Group Kft. ügyleteihez

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbiakban rögzített kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:
1. ÁSZF: a Oxygen Group Kft. által végzett, reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek
2. Megrendelő: a hatályos jogszabályok értelmében az a személy, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklámot saját érdekében megrendeli.
3. Megrendelő: Médiafelület-értékesítő, vagy – azzal nem rendelkező személy esetén – az az önálló Megrendelő, vagy Támogató, vagy Nyereményfelajánló, aki a reklám közzétételét/sugárzását megrendeli.
4. Rádió 1: a Oxygen Group Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, RÁDIÓ 1 néven sugárzó, körzeti, kereskedelmi rádiócsatorna
5. Szolgáltató: a Oxygen Group Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u 6 fsz. cégjegyzékszám:Cg.01-09-293521;adószám:22777643-2-41)
6. Médiahirdetési felület – értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.
7. Reklámértékesítés: a Rádió 1-en keresztül sugárzott reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő értékesítés.
8. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, a Rádió 1 frekvenciáján sugárzott, valamint a www.o2hir.hu weboldalon közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti:
8.1. Reklámszpot: a Megrendelő azon minimum 10, maximum 60 másodperces előre rögzített hanganyaga, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése. A Reklámszpotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra.
8.2. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat. A szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve vagy bejegyzett üzenete vagy termékének neve hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet.
8.3. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az a Rádió 1 arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Reklámjáték illeszkedi-e a Rádió 1 arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe. A Reklámjáték elején felkonferálás, hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását, amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza, hogy mely műsorokban sugároz Reklámjátékot.
8.4. Rádió 1 saját játékához kapcsolódó megjelenés: a Rádió 1 saját játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat a Megrendelő.
8.5. Programajánló: szöveges, maximum 30 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadó támogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i) legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg, hogy mit tekint programajánlónak.
8.6. Promóciós együttműködő spot: kizárólag a Szolgáltató jogosult gyártani. A Rádió1 saját promóciója esetében a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató megjelenését a Szolgáltató jogosult meghatározni.
8.7. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.
9. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére vonatkozó szerződés.
10. Online hirdetési felület: a Oxygen Group Kft. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.

II. PREAMBULUM

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Reklámtörvény),
  • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (továbbiakban: Médiatörvény)
  • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról (továbbiakban: Versenytörvény)
  • Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,
  • Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
  • Magyar Reklámetikai Kódex.
  2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Rádió 1 rádiós frekvenciáján, mind a web-es felületein, közösségi média oldalain a Szolgáltató által nyújtott reklámidőre és hirdetési felületre.
  3. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy portfolióját a továbbiakban is bővítse.
  4. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.

III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA

 1. A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt biztosít a II/2. pont szerinti médiafelületeken a Megrendelő Megrendelőnek – a felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződések alapján.
 2.  Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületeit és ezen reklámidőben – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő – Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő közzétételét biztosítja.
 3.  A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót, vagy egyéb közreműködő személyt, közvetített szolgáltatást igénybe venni.

IV, A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

 1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE
  1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai
  A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel e-mailen, faxon kezdeményezheti a Szolgáltatónál.
  A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást.
  Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
  1.2. A megrendelés tartalmi elemei
  Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez minimálisan szükséges – a IV/1.3. pontban megjelölt – adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül, ésszerű határidő tűzésével írásban, vagy szóban felhívhatja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. A megrendelés időpontja a IV/1.3. pontban megjelölt adatokat hiánytalanul tartalmazó megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése.
  1.3. A megrendeléshez minimálisan szükséges adatok:
  1.3.1. a Megrendelő neve, székhelye; egyéb cégazonosító adatai
  1.3.2. a Megrendelő által képviselt Hirdető
  1.3.3. a Hirdető adó- és bankszámlaszáma;
  1.3.4. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);
  1.3.5. a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;
  1.3.6. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
  1.3.7. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás, megjelenés darabszáma, a hirdetési idő kategóriája.

Médiafelület-értékesítőtől érkező megrendelés esetén az 1.3.1 és az 1.3.3. pontokban meghatározott adatokat a Reklámban megjelenő ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat esetén a nyilvántartási számát is.

1.4. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 8 munkanapon belül nyilatkozik. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását.
1.5. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból, azzal hogy a reklám tartalmáért Szolgáltató nem felel.
1.6. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a sugárzásnak, megjelenésének bármilyen akadálya merül fel. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult a Megrendelőtől további írásos információt, engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Reklám megfelel a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.
1.7. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám sugárzását, megjelenését kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt leköti a Rádió 1 műsorszerkezetének megfelelő időpont(ok)ban, valamint a honlapon, és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Reklámra vonatkozó sugárzási, megjelenési időpontok lekötésénél a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi a megrendelésben szereplő, erre vonatkozó esetleges igényt, de a megrendelésben szereplő sugárzási, megjelenési időpontok lekötésére kötelezettséget nem vállal.
A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 3 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, vagy különös elhelyezési igényt nem fogad el. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében határozza meg, azzal kapcsolatban Megrendelő igényt nem támaszthat
A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, vagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.
1.8. Szolgáltató rögzíti, hogy a pénzügyi mozgást nem igénylő kampányok esetében a hétköznapokon a Reggeli sávban (06:00-10:00) legfeljebb 15%-nyi spotot lehet felhasználni megrendelt kampányonként.
1.9. Amennyiben a Szolgáltató a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelő megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.
1.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.
1.11. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
1.12. Amennyiben a Szolgáltató a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Szolgáltató a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi.

 1. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE
  2.1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a kész reklámanyagot legkésőbb az első sugárzást, megjelenést megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a sugárzást, megjelenést akkor tudja vállalni, ha a Reklám hanganyagát a Megrendelő a jelen pontban meghatározott határidő betartásával és a megfelelő minőségben adja át a Szolgáltató részére.A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n, vagy DVD-n kell benyújtani, a sugárzásra, megjelenésre megfelelő formátumban és minőségben.2.2. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.
  2.3. A Reklám anyagának a V/5. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot ez első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.
  2.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő a Reklám anyagát nem a IV/2.1.-2.3. pontok szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben, vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére.
  2.5. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.3. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt sugárzást, megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a sugárzás, megjelenés megtörtént volna.
  2.6. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, az azonos kategóriájú termékek reklámozásának lehetőség szerinti időbeli elhatárolását-, valamint az 1.7. pontban foglaltakat figyelembe véve vállalja.
  2.7. A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a IV/2.2-2.3. pontjaiban megjelölt határidőknek a Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltatót 100 %-os mértékű sürgősségi felár illeti meg. Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, a költségekről és a leadási határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval, ebben az esetben felek jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
  2.8. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a sugárzás, megjelenés felfüggesztése mellett jogosult felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő a felszólítást követő legkésőbb 5 munkanapon belül sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését a 2.5. pont alkalmazásával egyidejűleg.
 1. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA
  3.1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, ami megítélése szerint a Rádió 1 arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú. A megrendelés jelen pont szerinti visszautasítása esetén Szolgáltató döntését nem köteles indokolni.
  3.2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, megjelenést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy annak sugárzása, megjelenése jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.
  3.3. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is, bármely időpontban jogosult a IV/1.6. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Amennyiben a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató jogosult az adott Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.
  3.4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám jogszabályba ütközik, a Szolgáltató, illetve a Rádió 1 üzleti érdekeit sérti, a Rádió 1 arculatához nem illik, reklámetikai normákba ütközik, azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket, vagy szolgáltatást, sérti jelen ÁSZF bármely pontját.
  3.5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a Oxygen Group Kft. között létrejött más, egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.
  3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban, részletes indokolással együtt közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését úgy köteles nyilatkozni arról, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése álláspontja szerint mely okból nem ütközik jogszabályba, valamint arról, hogy az esetleges jogsértés esetén is teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Oxygen Group Kft-vel szemben harmadik személy, vagy bármely hatóság által támasztott igénnyel kapcsolatban. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató saját szakértőivel kivizsgálhatja a jelezett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során az derül ki, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik, vagy egyéb okból aggályos, Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti, vagy megtagadhatja.
  3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.
 1. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA
  4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.
  4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ide értve a fax, vagy e-mail útján megküldött üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak.
  4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig bizonyíthatóan írásban megkapta,
  4.4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott adásidőt más Megrendelőnek Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül átadja.
  4.5. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.
  4.6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak kivételével – az alábbiak szerint alakul:
  4.6.1. Amennyiben a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
  4.6.2. Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
  4.6.3. Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díjnak 25 %-a.
  4.7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú, vagy nem rendszeres, illetőleg egyszeri promóciókhoz kapcsolódó reklámidők lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
  4.7.1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles megfizetni az egyedi szerződésben rögzített minden, a reklámidőhöz kapcsolódó díjat, költség-megtérítést, vagy bármely más fizetést.
  4.7.2. A Megrendelő nem jogosult a IV/4.7.1. pontban meghatározott összegek teljes vagy részleges visszatérítésére, amennyiben ezeket a lemondást megelőzően már megfizette.
  4.7.3. A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Szolgáltató részére a hirdetéssel/promócióval kapcsolatban az egyedi szerződésben meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti – a reklámok és a támogatott műsorszámokat megelőző, illetve követő fel-, illetve levezető műsorelemek alapján számított – teljes díjak közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen hirdetések/promóciók elmaradása a Rádió 1 által már beharangozott műsorszámok, nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha Megrendelő a szolgáltatás értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi.
  4.7.4. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint.
  4.8. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:
  4.8.1. Amennyiben a lemondás a Reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját megelőző 7 naptári napon belül történik, a lemondási díj mértéke a tarifajegyzék szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
  4.8.2. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
  4.8.3. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21. naptári nap között, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a.
  4.8.4. A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak.
 1. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNYNEK VALÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA MIATT5.1.1. A Megrendelő a jelen megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötött.
  5.1.2. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Oxygen Group Kft-re kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
  5.1.3. A reklámközvetítőnek minősülő megrendelő a jelen megrendelés aláírásával kijelenti továbbá, hogy a reklámozóval a fenti tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.
  5.1.4. Fentiek alapján a megrendelő tudomásul veszi, hogy a Oxygen Group Kft., mint szolgáltatást nyújtó társaság a Reklámtv. 5/B. (3) pontja szerinti értesítési és beszámolási kötelezettségének a megrendelő értesítésével vagy a megrendelő számára történő beszámolással tesz eleget.

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 1. Az ÁSZF módosítása
  A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltoztatásáról, illetőleg a módosításáról a Megrendelőt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött szerződéseket.
 2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása
  A Szolgáltató a szerződést egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:
  a. a szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak,
  b. a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján,
  c. a szolgáltatás díjának megváltozása.
  d. Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.
  Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változtatás.
 3. Díjmódosítás
  A Szolgáltató jogosult a díjazást bármely időpontban módosítani. Szolgáltató a díjainak módosításáról, a módosult díjszabás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőknek értesítést küld. A szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől – azaz a módosításról szóló értesítés kézhezvételtől – számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását.
 4. Változás a Megrendelő adataiban
  A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, illetőleg gazdasági helyzetében bekövetkezett lényeges változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni.
  A Szolgáltató a Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.
 5. A megrendelés módosítása
  A megrendelt és lekötött sugárzási, megjelenési időpontok csak a sugárzás, megjelenés biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások, megjelenések előtt. A megrendelés ilyen módosítása a sugárzást, megjelenést megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 20%-t kitevő, de legalább 20.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a IV/5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
  Díjváltozás esetén a V/2. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt követően a IV/4. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés.
  Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a IV/2.3. pont szerinti határidőn belül, az ott meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.

VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Díjtáblázat
  1.1. A közzétett reklámok elszámolása – az V/2. pont szerinti eset kivételével – a mindenkori Díjtáblázat alapján történik.
  1.2. A Díjtáblázatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.
  1.3. A díjváltozást a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal köteles írásban közölni szerződéses ügyfeleivel.
 2. Fizetési feltételek
  2.1. Amennyiben Megrendelő még nem volt szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval úgy az első megrendelés teljes összege, előlegbekérő alapján előre fizetendő.
  2.2. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.
  2.3. Amennyiben Szolgáltató készíti a reklámszpotot, úgy a gyártási költség minden esetben előre fizetendő. A Megrendelő megjelenéseit, ki nem egyenlített gyártási számla esetén Szolgáltatónak jogában van visszautasítani.
 3. Késedelem
  3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően számítja fel. Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.
  3.2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.
  3.3. Amennyiben a Megrendelő az Oxygen Group Kft. által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak az Oxygen Group Kft aktuális díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni az Oxygen Group Kft. részére.
 4. Mennyiségi kedvezmény
  4.1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetőleg amennyiben a Megrendelő Médiafelület-értékesítő, a Megrendelő ügyfelének.
  4.2. A mennyiségi engedmény mértékét az egyedi megjelenési ajánlat tartalmazza.
  Ügynökségi szerződés esetén a mennyiségi kedvezmény mértékét az éves szerződés tartalmazza.
 5. Ügynökségi jutalék
  A Szolgáltató a médiavásárló Médiafelület-értékesítőnek ügynökségi jutalékot fizethet.
  Az ügynökségi jutalék biztosításának feltétele az erre vonatkozó külön keretszerződés megkötése.
 6. A Megrendelő Médiafelület-értékesítő köteles ügyfeleit a jelen ÁSZF és annak mindenkor érvényes Díjtáblázat, illetve a Szolgáltató és ezen Megrendelő között létrejött keretszerződésben meghatározott kedvezményekről a valóságnak megfelelően tájékoztatni. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményen felül a Megrendelő által ügyfelei részére nyújtott egyéb kedvezmények tekintetében a Megrendelő köteles ügyfeleit megfelelően tájékoztatni a különböző kedvezményekről és azok mértékéről. A Szolgáltató kizárólag a Médiafelület-értékesítővel kötött keretszerződés alapján köthet eseti szerződést a Médiafelület-értékesítővel.

Az Médiafelület-értékesítő által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az Médiafelület-értékesítő egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Megrendelő és/vagy Támogató érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.

Médiafelület-értékesítő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek Médiafelület-értékesítőnek felróható megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Oxygen Group Kft-re kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

Oxygen Group Kft. nem felel azért, ha a Megrendelő és/vagy Támogató nem az Médiafelület-értékesítő megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Médiafelület-értékesítőt kötik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis magánokirat felhasználását követ el.

 1. Eltérő kedvezmények, engedmények
  7.1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől, jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázattól eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.
  7.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF rendelkezéseiben és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.
 1. Kedvezmények igénybevétele
  A VI/4-7. pontokban meghatározott kedvezmények kizárólag önállóan vehetők igénybe, kivéve a VI/5. pontban szabályozott ügynökségi jutalék, amely egyéb kedvezmények igénybevételétől függetlenül, meghatározott feltételek teljesítése esetében jár az adott Médiafelület-értékesítőnek.
 2. Reklámanyag elkészítésének költsége
  Amennyiben a megrendelt reklámfajtát a IV/3/2. pont alapján a Szolgáltató készíti el, annak előállítási és technikai költsége, előzetes ajánlat alapján a Megrendelő felé leszámlázásra kerül.
  Amennyiben a Megrendelő az Oxygen Group Kft által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak az Oxygen Group Kft. aktuális listaára szerinti médiaértékét köteles megfizetni az Oxygen Group Kft. részére.

VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Reklámnak az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon megfelelő sugárzására, megjelenésre. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése nem az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon történt. A Szolgáltatót a Reklám vételi minőségéért felelősség nem terheli.
  2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt Reklám a Szolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, megjelenésre a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a megrendelthez hasonló feltételekkel, más reklámidőt, megjelenési felületet felajánlani. A felajánlott reklámidőben a Megrendelő által korábban már megrendelt Reklám kerülhet sugárzásra, megjelenésre. A Megrendelő által már korábban megrendelt Reklámtól eltérő, teljes mértékben új, vagy részben megváltoztatott Reklám sugárzására, megjelenésére csak a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. Felek jelen pont szerinti esetben kötelesek egyeztetni a Megrendelőt ért hátrány kiegyenlítésének módjáról és mértékéről. Szolgáltató a Megrendelőt ért hátrányt elsődlegesen más reklámidő felajánlásával egyenlíti ki.
  3. A Megrendelő a VII/2. szerinti, valamint bármely kártérítési, vagy megtérítési igényét haladéktalanul köteles bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az igény bejelentésével indokolatlanul késlekedik, Szolgáltató az indokolatlan késedelemből eredő további károk és költségek megtérítésére nem köteles.
  4. Amennyiben a Reklám sugárzásának, megjelenésének elmaradása, vagy a hibás sugárzás, megjelenés olyan külső, elháríthatatlan ok, vagy körülmény miatt következik be, amely egyik félnek sem felróható, Megrendelő a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési igényt nem támaszthat.

VIII. REKLAMÁCIÓ

 1. A sugárzással, megjelenéssel kapcsolatos írásbeli indokolással ellátott reklamációt a Megrendelőnek a kifogásolt sugárzást, megjelenést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell írásban benyújtani a Szolgáltatóhoz.
  Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a sugárzás, megjelenés hibás volt-e, illetőleg mely okból volt hibás.
  Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott határidőn belüli igényérvényesítést menthető ok hiányában elmulasztja, az indokolatlan késedelemből eredő kárát Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti.
 2. A Szolgáltató a sugárzott, megjelent reklámról és az adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet a sugárzástól számított 3 hónapig megőriz. Ezen felvételek alapján minősíti a Szolgáltató a beérkező reklamációkat. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató elfogadja, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Megrendelőt terheli.
 3. Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt sugárzott, megjelent reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt 3 órás idősávban került sugárzásra. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő reklám sugárzásáért, megjelenéséért, ha a reklám nem megfelelő sugárzása a Szolgáltatónak felróható okból következett be.
 4. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató olyan hibás teljesítésért, amelynek oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis maior-t, a műsorszórás kiesését, műsorváltozást, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a sugárzás felfüggesztését, vagy megszűntetését. Ilyen esetben a Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel (ideértve, de nem kizárólag az újrasugárzást is) a Megrendelő felé.
 5. Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a VIII/3. pont szerint felelősséggel tartozik a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített sugárzásra, megjelenésre vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban sugárzási, megjelenési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek azzal, hogy ebben az esetben nem számlázza ki a Megrendelőnek a megismételt sugárzás, megjelenés díját.

IX. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

 1. A Rádió 1-ben sugárzásra, megjelenésre kerülő Reklám a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat, az illetékes hatóságok határozatait, a rádiós szakmai és etikai szabályokat és jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sértheti. A Reklám nem tévesztheti meg a Rádió 1 hallgatóit úgy, mintha a Reklám a Rádió 1 műsora, közleménye, vagy más rádió műsora lenne.
 2. A Megrendelő felelősséget vállal, hogy a megrendelt Reklám megfelel az ÁSZF, a Médiatörvény, a Reklámtörvény, a Versenytörvény, valamint minden vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek. Szolgáltató a Reklám IX/1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelését bármely időpontban ellenőrizheti. Amennyiben Szolgáltató álláspontja szerint a Reklám a IX/1. pontban meghatározott követelmények valamelyikét sérti, a Reklám sugárzását, megjelenését jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően bármely időpontban felfüggesztheti vagy megtagadhatja.
 3. A Megrendelő tartozik felelősséggel a Reklám tartalmának valóságáért, valamint azért, hogy a Reklám nem sérti harmadik személynek bármely, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott jogait. Amennyiben bármely hatóság, vagy harmadik személy Szolgáltatóval, mint a Reklám közzétevőjével szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, Megrendelő teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Szolgáltatót terhelő bírság, végrehajtható követelés, vagy bármely hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásából fakadó kárért, amennyiben az Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségeinek megsértéséből ered. A Megrendelő a Reklámokra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.
 4. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Reklám közzététele miatt
  a. bármely hatóság Szolgáltatóra bírságot szab ki, vagy szankcióként egyéb vagyoni hátrányt alkalmaz
  b. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság Szolgáltatót bármely jogcímen pénzösszeg megfizetésére kötelezi, illetve
  c. harmadik személy bármilyen kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igénnyel lép fel Szolgáltató irányába
  a Szolgáltatót terhelő vagyoni kötelezettség, vagy a Szolgáltatót ért kár mértékének megfelelő pénzösszeget Szolgáltatónak megtéríti. Jelen pont szerinti megtérítési kötelezettség Megrendelőt abban az esetben terheli, ha a Reklám tartalmára, a Reklám jogszabályoknak való megfelelőségére, illetőleg harmadik személyek Reklámmal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi.
 5. A Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani a Szolgáltatót, amennyiben az átadott és később sugárzott, megjelent hirdetési anyag valamely médiajogi szabályt, sajtó- vagy hirdetési etikai normát sért és emiatt a Szolgáltatót polgári perben, hatósági vagy egyéb úton megállapított fizetési kötelezettség terheli, vagy vagyoni hátrány éri.

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésükben másképp nem állapodnak meg, a reklámértékesítésre vonatkozó szerződés megszűnésének esetei:
  a. a felek közös megegyezésével,
  b. a felek bármelyikének felmondásával (amennyiben a felmondás lehetőségét az egyedi szerződés kifejezetten tartalmazza),
  c. a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel bekövetkezésével, • a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
  d. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
 2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről
  Rendes felmondás
  A Megrendelő a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A felek az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthetnek. Feleket a rendes felmondás lehetősége abban az esetben illeti meg, amennyiben az egyedi szerződésük a rendes felmondás lehetőségét kifejezetten tartalmazza.
  A felmondási határidő kezdőnapja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóval történő közlését követő nap. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. A szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt Szolgáltató részéről teljesített szolgáltatások ellenértéke megfizetése alól.Rendkívüli felmondás
  Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén köteles írásban felszólítani Szolgáltatót, hogy 15 napon belül a szerződésszegését orvosolja, vagy nyújtson megfelelő kompenzációt. Amennyiben Szolgáltató a szerződésszegést nem orvosolja, vagy nem ajánl fel megfelelő kompenzációt, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás Szolgáltatóval történő közlésének időpontjában szűnik meg.
 1. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről
  Rendes felmondás
  A Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthet. A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni a Megrendelőnek. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.
  Az Egyedi Szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.Rendkívüli felmondás
  A Szolgáltató a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani.
  A Megrendelő a szerződést súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben:
  a. A Megrendelő a Szolgáltatónak járó díjat az esedékességet követő 15 napon túl, az írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg.
  b. A Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a hirdetési lehetőséget harmadik személynek átruházza, vagy harmadik személy kerül megjelenítésre a Reklámban.
  c. A Megrendelő által sugárzásra, megjelenésre átadott reklámanyag a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, vagy harmadik személyek jogait, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti.
  d. A Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.
  e. A Megrendelő csődeljárásról határoz, továbbá ellene felszámolási eljárást jogerősen elrendeltek.
 2. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
  Díjfizetés
  A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.Új szerződés megkötése
  Az Egyedi Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban az esetben köt új Egyedi Szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő kötelezettségszegéséből eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést a Megrendelő korábbi tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.
 3. A szerződés lehetetlenülése
  A Megrendelő kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon kikötését, amely szerint amennyiben a Rádió 1 műsorszolgáltatási jogának megszűnésével a Szolgáltató reklámértékesítési joga megszűnne, akkor a Megrendelő által leadott megrendelés, illetve az annak alapjául szolgáló szerződés a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a szerződés egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a Megrendelő a szerződések fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Oxygen Group Kft-vel szemben nem érvényesíthet. Mindez nem érinti a szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában.

 

XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 1. A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, tény, vagy információ, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.
 2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése során is, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.
 3. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket.
 4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni. A Titoktartásra kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodásban foglaltakat megszegi, akkor a Titokgazda részére 5.000.000-Ft (ötmillió forint) összegű kötbért köteles kötelezettség megszegés miatt fizetni. A kötbéren felül a Titokgazda jogosult a jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült teljes kárát érvényesíteni.
 5. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek az Egyedi Szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel betartatni.

XII. VIS MAIOR

 1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
 2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
 3. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.
 4. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.
 5. A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
  A vis maior események különösen, de nem kizárólagosan: tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, infrastruktúrák lezárása; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás, országos sztrájk, munkabeszüntetés, hatósági aktus, műsorszórás/szolgáltatás működésének technikai okból kifolyó, vagy hatósági aktus eredményeképpen felfüggesztése vagy megszűnése, bármely olyan esemény, vagy körülmény, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered.
 6. Mentesül továbbá e körben a Oxygen Group Kft. a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azt a kommunikációs eszközökben (bármilyen jeltovábbításhoz szükséges eszköz) bekövetkezett hiba idézi elő. A kommunikációs eszközökben bekövetkezett hiba esetén a Oxygen Group Kft. köteles a Megrendelőnek a hiba elhárulását követően haladéktalanul az eredeti adásidővel azonos hallgatottságú blokkban elhelyezkedő adásidőt biztosítani. Oxygen Group Kft. ebben az esetben egyéb kártalanításra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem köteles.
 7. A Szerződés időelőtti megszűnése esetén kötelesek a Felek egymással a megszűnést követő 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt köteles értesíteni.
 2. Oxygen Group Kft. jogosult lejárt és nem vitatott követeléseinek érvényesítéséhez követelésbehajtással üzletszerűen foglalkozó jogi és nem jogi személyek közreműködését igénybe venni.
 3. Oxygen Group Kft-nek jogában áll az általa a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződésekből vagy egyéb módon létrejött jogügyletekből származó jogait a másik Fél előzetes értesítésével a Oxygen Group Kft. által hasznosított egyéb frekvencián létrejött műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatóra engedményezni, amely a Oxygen Group Kft. által megkötött szerződések alapján a másik Fél irányába fennálló kötelezettségeket változatlan feltételekkel köteles átvállalni.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek egyedi szerződésében rögzített rendelkezések, valamint a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
 5. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja:

Nyereményjáték Szabályzat

Jelen Játékszabályzat a Oxygen Group Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u 6 fsz. cégjegyzékszám:Cg.01-09-293521;adószám:22777643-2-41)a továbbiakban: Oxygen Group ) által meghirdetett valamennyi nyereményjátékra érvényes.

 

A Oxygen Group Kft. által szervezett Nyereményjátékok nem minősülnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

 

A Oxygen Group  által meghirdetett nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.

 

 A Meghirdetett nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 1. a Oxygen Group  alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
 2. illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
 3. 18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos nyereményjátékban.

 

A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a Oxygen Group  által megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a nyereményjátékba bekerüljön, valamint a Nyereményjátékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak.

 

Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.

 

Amennyiben az adott Nyereményjáték feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Oxygen Group  adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Nyereményjáték nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a résztvevő az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Oxygen Group  jogosult más olyan részt vevőt nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a Oxygen Group  munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e-mail címét. A megadott adatokat a Oxygen Group  munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni.

 

A játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Oxygen Group  adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően felhasználja.

 

A Oxygen Group  jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni.

 

A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:

(i) egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet;

(ii) ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él; Az (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Játék több napon át tart.

 

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

 

A nyertes játékos részére a nyeremény igénylésére a játék befejezését, vagy a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

 

A nyeremény igénylését követően a Oxygen Group  intézkedik a nyeremény átadásáról akként, hogy arra a nyeremény igénylésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség a Oxygen Group  székhelyén 1027 Budapest, Bem József u 6 fsz. hétköznap 09:00-16:00 óra között személyesen előre egyeztetett időpontban.

 

A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

Oxygen Group  kivételes esetekben kézbesíti postán/futárral a nyereményeket a nyertes játékos részére, melynek költségei a Játékost terhelik.

 

A kézbesítést Oxygen Group  csak egyszer kísérli meg. A Oxygen Group  semmilyen felelősséget nem vállal a nem megfelelően megadott adatokkal kapcsolatban felmerült szállítási, kézbesítési sikertelenségért, vagy a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért.

 

A Oxygen Group  fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Oxygen Group  ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Oxygen Group  viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

A Oxygen Group  a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Oxygen Group  a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

 

Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a Oxygen Group  pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

 

A Nyereményjátékban való részvétel teljesen költségmentes, azzal, hogy a Oxygen Group  a részvétel költségeit nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra kizárólag az adott játék Oxygen Group  hozzájárulásával ruházható át, ki nem cserélhető, pénzre nem váltható.

 

A Oxygen Group  nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Oxygen Group -al szemben nem érvényesíthetők.

 

A Oxygen Group  Nyereményjáték Szabályzata bárki által megtekinthető a Oxygen Group  stúdiójában ( 9024 Győr Magyar u 9.) 09:00-16:00 óra között és a Oxygen Group  honlapján (www.o2hir.hu).

 

A Oxygen Group  fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Oxygen Group  által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Oxygen Group  adatbázisába kerüljenek és azokat a Oxygen Group  a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Oxygen Group Kft., aki az

 

adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

A játékos tudomásul veszi, hogy a Oxygen Group  adásába történő betelefonálással és ezáltal a Nyereményjátékban való részvétellel a Oxygen Group  jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2 adatait a Oxygen Group  munkatársai rögzítsék. A Oxygen Group  a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, valamint az jelen Szabályzatban, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel.

 

A játékos kifejezetten elfogadja a Oxygen Group Kft. azon kikötését, amely szerint amennyiben a Oxygen Group  médiaszolgáltatási joga megszűnne, akkor a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem átadott, továbbá a játékosnak a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt átadott, azonban a médiaszolgáltatási jog megszűnése után esedékes, illetve felhasználható nyereményre való jogosultsága a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Oxygen Group Kft-vel szemben nem érvényesíthet.

Oxygen Group  a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Oxygen Group Kft.. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

 

NAIH nyilvántartási szám: 100765/2016

 

Rádió 1 Reggeli Show Általános nyereményjáték szabályzat

RÁDIÓ 1 – REGGELI SHOW JÁTÉKOK

 1. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

Játék időtartama: minden hétköznap reggel 6:00 és 7:30 között naponta 1 alkalommal

Játék típusa: Fekete-fehér játék, Hármas Ugrás játék, Nap hallgatója játék

Játék leírás:

„RÁDIÓ 1 – FEKETE-FEHÉR játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. A hallgató 60 másodpercig játszik a Rádió 1 műsorvezetővel, melyben 4 tiltott szót nem használhat: fekete, fehér, igen, nem. Amennyiben a játékos vagy a Rádió 1 műsorvezetője a tiltott 4 szó közül bármelyiket kimondja automatikusan a másik játékos nyer.  Ha a játék időtartama alatt a beszélgetésben egyik Fél sem használja a tiltott szavakat a hallgató nyeri a játékot.

 

„RÁDIÓ 1 – HÁRMAS UGRÁS játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető.  A műsorvezető a játékosnak 3 tudásalapú kérdést tesz fel, melyre a hallgatónak legfeljebb 15 mp alatt helyes választ kell adnia, amennyiben valamely kérdésre rosszul válaszol elveszíti a játékot, ha mind három kérdésre jól válaszol a teljes nyereményt megnyeri. A játékosnak lehetősége van megállni bármelyik kérdésnél és ezáltal befejeznie a játékot, ezáltal az adott kérdésért járó (rész nyereményt) megnyernie.

 

„RÁDIÓ 1 – NAP HALLGATÓJA játék”

Műsorvezetői felhívásra a hallgatók reggel 6:00 és 09:30 között SMS üzeneteket küldenek a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111).  A beérkező SMS-ek közül a műsorvezetők kiválasztják a legszellemesebb SMS íróját, aki elnyeri a “Nap hallgatója” címet. A hallgatót ezután a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a  játékban való részvételhez a “Reggeli Show” jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

 

Játék nyereménye: A Oxygen Group Kft. által szabadon meghatározott nyeremény

A nyeremények átadása: Hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a Rádió 1 stúdiójában 9024 Győr Magyar u 9. vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya

 

 1. Általános rendelkezések:

 

A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

 

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Oxygen Group Kft-nél. (1027 Budapest, Bem József u 6 fsz.).

 

Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

 

A játékban nem vehetnek részt a Oxygen Group Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!

 

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

 

Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

 

A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható, és készpénzre át nem válthatóak.

 

A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Oxygen Group Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Oxygen Group Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Oxygen Group Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Oxygen Group Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

A Oxygen Group Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Oxygen Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Oxygen Group Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 

A játékban a nyereményt a Oxygen Group Kft. biztosítja.

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a info@oxygenmedia.hu  e-mail címen.

A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a Oxygen Group Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Oxygen Group Kft. (1027 Budapest, Bem József u 6 fsz. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-293521), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Oxygen Group Kft. „Rádió 1 – Reggeli Show játékok” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Oxygen Group Kft. „Rádió 1 –Reggeli Show játékok” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

 

RÁDIÓ 1 – Balaton Sound JÁTÉK

 

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 –Balaton Sound (Hekkes Rozi) játék” (továbbiakban játék).
 2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2017. június 23- 25.) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2017. június 26-30.) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.
 3. Játék időtartama: 2017. június 26. és június 30. között minden hétköznap 12 és este 8 óra között naponta 6 alkalommal, összesen 30 alkalommal.
 4. Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető által adásba szerkesztette „Hekkes Rozi játékfelhívás” elhangzásakor telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-111-1111). A 10. szerencsés telefonáló a rádió neve és a szlogen elmondása után nyer.
 5. Játék nyereménye:

 

 • 1db páros napijegy a Zamárdiban megrendezésre kerülő Balaton Sound fesztiválra (2017.július 5-9.)
 1. A nyeremények átadása:
 • A nyertesek 2 db Balaton Sound napijegy vouchert kapnak, melyet a fesztivál helyszínén tudnak karszalagra beváltani. A voucher beváltásához szükséges információkat a nyertesek az általuk megadott e-mail címre kézbesítve kapják meg a Rádió 1 munkatársától.
 1. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén (Zamárdi, Szabadstrand) megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya

 

II. Általános rendelkezések:

 

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

 

 1. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

 

 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Oxygen Group Kft. székhelyén (1027 Budapest, Bem József u 6 fsz.)

 

 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

 

 1. A játékban nem vehetnek részt a Oxygen Group Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!

 

 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

 

 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

 

 1. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.

 

 1. A játékban a nyereményt a Sziget Kft. biztosítja.

 

 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Sziget Kft.-nél.

 

 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Oxygen Group Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Oxygen Group Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

 1. A Oxygen Group Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Oxygen Group Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

 1. A Oxygen Group Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

 1. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Oxygen Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

 1. A Oxygen Group Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 

 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Oxygen Group Kft.-nél.

 

 

 1. A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a Oxygen Group Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Oxygen Group Kft. 1027 Budapest, Bem József u. 6.), nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Oxygen Group Kft. játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.