Kezdőlap Pet Expo Hungary Nyereményjáték

Pet Expo Hungary Nyereményjáték


Facebook nyereményjáték szabályzat

A OXYGEN GROUP Kft. (székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14., cégjegyzékszám: 01
09293521) által a Mizu Miskolc Hírek & Magazin – Oxygen Media hivatalos Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/MizuMiskolc) meghirdetett [Pet Expo Hungary nyereményjátékban (a
továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen
nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A
Szabályzat magában foglalja a
Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.
A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook
semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem
hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes
körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

 1. A Nyereményjáték szervezője
  A Nyereményjáték szervezője a OXYGEN GROUP Kft. (székhely: 1148 Budapest, Adria
  sétány 14., cégjegyzékszám: 01 09293521) továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek, a résztvevők kizárása
  A Nyereményjátékban azok a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek
  (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik Magyarországon állandó lakcímmel
  vagy tartózkodási hellyel, továbbá Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget
  tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további
  részvételi feltételeknek.
  A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban
  foglalt rendelkezéseket elfogadják.
  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:
  · a Nyereményjáték Szervezője
  · a Nyereményjáték Szervezőjével munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy
  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és
  tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
  hozzátartozói,

· azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják
el,
· azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal
rendelkeznek,
· azok a személyek, akik a Nyereményjáték menetét vagy eredményét bármilyen
tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
· azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való
részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal,
kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági
érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés
nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a
Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

 1. A Nyereményjáték időtartama
  A Nyereményjáték 2022. október 3. 13:00-tól 2022. október 6. 23:59-ig tart.
 2. A Nyereményjáték menete
  A Nyereményjáték a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre.
  Sorsolás az összes kommentelő között („Írd meg kit vinnél magaddal az eseményre”)
  A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték
  időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló poszt alatt –
  jogszabályt nem sértő, más személy(ek) jogait nem sértő, a véleménynyilvánítási szabadságot
  nem sértő – hozzászólást (kommentet) írjon.
  A nyeremény a hozzászólást (kommentet) író Résztvevők között kerül kisorsolásra.
 3. A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése
  A nyeremény sorsolására a Nyereményjáték időtartamának lejártát követően kerül sor.
  A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. október 4. napja 12:00 óra, 2022. október 5. napja 12:00 óra,
 4. október 6. napja 12:00 óra, 2022. október 7. napja 08:00 óra

A sorsolás időpontjában egy nyertes és három tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A
tartaléknyertesek sorrendiségét a számítógépes algoritmussal történő nyilvános sorsolás
határozza meg. A sorsolással meghatározott első név a nyertes Résztvevő, második név az

első tartaléknyertes Résztvevő, a harmadik név a második tartaléknyertes Résztvevő, és a
negyedik név a harmadik tartaléknyertes Résztvevő.
A sorsolás módjára: nem nyilvános sorsolás, számítógépes algoritmussal
A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást
a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.
https://socialwinner.besocial.hu/
A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet készít.
A nyertes értesítésére: a Szervező veszi fel a kapcsolatos a nyertessel
A nyertes Résztvevő nevét a Szervező Facebook oldalán a Nyereményjátékkal kapcsolatos
posztban teszi közzé, egyúttal a Szervező a nyertes Résztvevőt privát üzenetben is értesíti. A
Szervező az értesítéssel egyidejűleg privát üzenetben kéri el a nyertes Résztvevő
azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat a jelen Szabályzat
Nyeremény átvétele körében írtaknak megfelelően.
Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő a Szervező által küldött privát üzenetre annak
elküldését követő 1 napon belül nem válaszol, ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény
átvételére való jogosultságát, és a helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes értesítése a fent írtakkal egyezően történik. Ha a tartaléknyertes Résztvevő a
Szervező által küldött privát üzenetre annak elküldését követő 1 napon belül nem válaszol,
ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát, és a helyébe a soron
következő tartaléknyertes lép egészen addig, amíg a nyeremény sikeresen átadásra kerül.
Abban a nem várt esetben, ha esetleg a nyertes Résztvevővel és a tartaléknyertes
Résztvevőkkel s sikertelen a kapcsolatfelvétel, vagy sikertelen a részükre történő kézbesítés,
a nyeremény a Szervező által kiválasztott egészségügyi intézmény részére kerül
ajándékozásra.
A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő az általa megadott adatok
pontatlansága, vagy Facebook felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési
probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

 1. Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbesítése
  A Résztvevők között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:
  a FaceBook posztban meghatározott 5 darab páros belépő, 1 nyertes 2 db jegyet nyer. Több nyeremény
  sorsolása esetén egy Résztvevő csak egy nyereményre jogosult.

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem ruházható át.
A Szervező fenntartja a jogát a nyeremény megváltoztatására. A nyeremény megváltoztatása
esetén az eredeti nyereményhez hasonló típusú, legalább az eredetivel azonos értékű
nyeremény kerül kisorsolásra vagy átadásra.
A Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adófizetési kötelezettséget.
A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos postaköltséget a Szervező viseli. A nyeremény
személyes átvétele esetén az átvétellel kapcsolatos költségeket, így különösen a nyertes
Résztvevőnek a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költségét a nyertes
Résztvevő köteles viselni.
A nyereményhez kapcsolódó, a jelen Szabályzatban foglaltakon túl minden további esetleges
költséget a nyertes Résztvevő köteles viselni.
A Szervező az előző pontban írtak szerinti kapcsolatfelvétel során privát üzenetben kéri a
nyertes Résztvevőtől teljes nevének, magyarországi lakcímének, születési idejének, e-mail
címének, telefonszámának és a lakcímtől eltérő magyarországi kézbesítési cím esetén –
valamint magyarországi lakcím hiányában – a magyarországi kézbesítési címének megadását,
valamint tájékoztatja a nyertes Résztvevőt a nyeremény átadásának részleteiről.
A nyertes résztvevő a helyszínen veheti át a jegyeket.
A nyertes résztvevőt a szervező nyereményéről privát üzenetben értesíti. A nyertes résztvevő a
nyereményét a Mizu Miskolc Hírek & Magazin szerkesztőségében (Miskolc, Széchenyi utca 22.),
személyazonossága igazolásával veheti át. A nyeremény tartaléknyertes részére történő kézbesítése a fent
írtakkal egyezően történik.

 1. Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató

A Szervező az Európai Unió személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Rendelet
(2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban Info tv.) alapján tájékoztatja a Résztvevőket a Nyereményjátékkal kapcsolatban
gyűjtött személyes adatok felhasználásáról és a Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos
jogairól.

7.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó, az adatok továbbítása
Az adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban:

„Adatkezelő” vagy „Szervező”):

Név (cégnév): OXYGEN GROUP Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14.

Cégjegyzékszám 01 09 293521

Adószám: 22777643242

E-mail cím, telefonszám: mizumiskolc@gmail.com

Honlap: https://mizumiskolc.hu/

7.2. Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, e körben a
Résztvevőkkel történő kapcsolattartás, a nyertes Résztvevő azonosítása, a nyeremény nyertes
Résztvevő részére történő átadása és az esetleges adófizetési kötelezettség teljesítése.
7.3. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezeléssel
érintettek hozzájárulása.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen
Szabályzatban megjelölt adataikat, kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célból és
ideig a Szervező megismerje és kezelje.
A nyereményhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőre
vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakaszában meghatározott jogi
kötelezettség teljesítése.
7.4. A kezelt adatok köre
A kezelt adatok körébe tartoznak valamennyi Résztvevő vonatkozásában:

˗ Facebook felhasználói fiókban megadott név.

A kezelt adatok körébe tartoznak a nyertes Résztvevő vonatkozásában:
˗ teljes név (vezetéknév és keresztnév),
˗ születési idő,
˗ lakcím,

 • magyarországi kézbesítési cím, ha a nyertes Résztvevő a nyeremény kézbesítését
  nem a magyarországi lakcímére kéri, vagy a nyertes Résztvevő nem rendelkezik
  magyarországi lakcímmel,
  ˗ e-mail cím,
  ˗ telefonszám.
  A teljes néven felül a természetesen személy azonosíthatóságához további két személyes adat
  megadása szükséges, ezért kéri a Szervező a születési idő és a lakcím megadását. A születési
  idő megadása azért is szükséges, mert a Szervező így tudja ellenőrizni azt, hogy a Résztvevő
  megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott életkori feltételnek.
  Az e-mail cím és a telefonszám megadása a Szervező, illetve a nyeremény kézbesítését végző
  postai szolgáltató vagy futárszolgálat általi kapcsolatfelvétel miatt szükséges.
  7.5. Adattovábbítás
  Ha a nyeremény futárszolgálattal kerül kézbesítésre, a nyertes Résztvevő e-mail címe és
  telefonszáma továbbításra kerülhet a futárszolgálat részére a nyertes Résztvevővel történő
  kapcsolatfelvétel és a nyeremény sikeres kézbesítése érdekében.
  A nyertes Résztvevő teljes neve és magyarországi lakcíme – mint kézbesítési cím-, illetve
  magyarországi kézbesítési címe – amennyiben eltérő a lakcímétől – továbbítása szükséges a
  postai szolgáltató, illetve a futárszolgálat részére a nyeremény kézbesítése végett.
  Az adatok kézbesítési célból, illetve a kézbesítés során történő kapcsolatfelvétel céljából
  történő továbbítása esetén a postai szolgáltató, illetve a futárszolgálat a személyes adatokat a
  mindenkor irányadó vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor irányadó adatkezelési
  szabályzatai alapján kezeli.
  7.6. Adatkezelés időtartama
  Az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezéséig, azaz a nyeremény nyertes
  Résztvevő részére történő átadásáig vagy a Résztvevő adatkezeléshez való hozzájárulásának
  visszavonásáig tart, illetve abban az esetben, ha a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C.
  törvény 169. § szakasza alapján köteles a nyertes Résztvevő személyes adatát megőrizni, az
  adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezését követő 8 év.

A Résztvevők jogosultak az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor, indokolás nélkül
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem kezeli tovább a Résztvevő személyes
adatait, ebben az esetben azonban a Résztvevő a továbbiakban nem vesz részt a
Nyereményjátékban.
Az adatkezelés időtartamának lejártakor a Szervező az általa kezelt személyes adatokat törli.
7.6. Tájékoztatás az adatkezeléssel érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén pedig
jogosult hozzáférni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, valamint az alábbi
információhoz: az adatkezelés célja, időtartama; a kezelt személyes adatok kategóriái; az
adatkezelés címzettjei; az érintett jogai.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó hiányos vagy pontatlan
személyes adatokat kiegészítse, illetve kijavítsa.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat közismert és olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
  vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  Adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
  személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a kezelése ellen, ha az közérdekű feladat végrehajtásán alapul, vagy az
  adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az
  említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
  személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
  adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
  érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
  kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
  tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.
  Ebben az esetben a személyes adatok üzletszerzési célból nem kezelhetők a továbbiakban.
  A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet a Résztvevők írásban, postai vagy
  elektronikus úton az Adatkezelő jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségei
  valamelyikére küldhetik el.
  Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a
  kérelme nyomán meghozott intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól,
  valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
  bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; weboldal: http://www.naih.hu; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni személyes adataival
kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében.

 1. Záró rendelkezések

A Szervező felelősségének kizárása
A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk,
költségek, veszteségek tekintetében:
˗ a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,
˗ a Résztvevő Facebook felhasználói fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége,
˗ a Nyereményjáték lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,
˗ a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,
˗ a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a
nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.
A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Nyereményjátékkal összefüggésben
harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.
A Szabályzat módosítása, a Nyereményjáték megszüntetése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve
a Nyereményjátékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa
vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.
Irányadó szabályok
A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt
rendelkezések szerint történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos
magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra,
eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.
A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló

 1. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Nyereményjátékra

nem kell alkalmazni.
A jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető az mizumiskolc.hu
weboldalán.
Kelt: ………Budapest ……., 2022. év, 10. hónap 01. nap